1. ITD Intranet

   

   

                     

        Welcome to ITD  INTRANET

                ยินดีต้อนรับสู่ระบบ ITD Intranet

   
                                         

               

 2. ITD Web Application

  ITD Web Application
  **เนื่องด้วยทางบริษัทจะทำการทยอยเปลี่ยนรูปแบบของระบบ PR ให้ทันสมัยมากขึ้น จึงจะต้องแยกระบบออกเป็น 2 ระบบที่ใช้ Browser ในการใช้งานต่างกันดังนี้
  PR เดิมใช้งานผ่าน หรือ
  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ PR เดิม
  ** PR ใหม่(LP, GP) ใช้งานผ่าน , หรือ สามารถทำงานได้ดีที่สุด
  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ PR ใหม่
  HO
   
  Site
   
   
   
   
 3. APPC Web Application

  APPC Web Application